» vychozí stránka

» vznik

» setkání

» zprávy

» informace
   pro účastníky

» kontakty

» novinky

» bibliografie

» Impresum

 

Deutsch   Tschechisch

Z historie vzniku

3.únor roku 1990 měl na bavorsko-československém hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein/Železná Ruda symbolizovat nejen počátek lepší politické budoucnosti Evropy, ale znamenal rovněž i další důležitý impulz pro nyní přes hranice zasahující archeologickou spolupráci obou zemí. Tento den bylo také možné, poprvé po dlouhých desetiletích, překročit státní hranici bez víz. Vytvořený lidský řetěz mezi oběma hraničními obcemi také symbolizoval po dlouhá desetiletí přerušené přátelství mezi lidmi a sousedy, kdy jen s velkým úsilím bylo lze překonávat byrokratické náklady, překážky a setkávání přátel. Toto jednodenní otevření hranice tak dalo lidem na jedné i druhé straně tehdejší tzv. „železné opony“ alespoň na pár hodin na vše zapomenout a bylo rovněž i příslibem pro konečné zrušení vízových povinností, kterého se obě strany dočkaly 1.července téhož roku.


Před kostelem v Železné Rudě. Odleva: Waldemar Procher (tehdy spolupracovník okresní archeologie v Deggendorfu), Dr.Bernd Engelhardt (Bavorský zemský úřad pro památkovou péči v Landshutu), Roman Kobeda (Plzeň) a Dr. Karl Schmotz (okresní archeologie v Deggendorfu).

Vytvořený lidský řetězec se posléze měnil v čilé putování nepřehledných lidských mas oběma směry. Mezi nimi se tehdy také ocitli také tři archeologové, kteří vedeni významným historickým zážitkem, se rozhodli k účasti: dr. Antonín Beneš (Pilsen/Plzeň), dr. Bernd Engelhardt (Landshut) a dr. Karl Schmotz (Deggendorf). Během tohoto pochodu vznikla také zcela spontánně myšlenka (idea) hranice přesahující spolupráce ve formě jakési pracovní skupiny. Archeologové ovlivněni tehdy panující slavnostní atmosférou a vřavou, však zapomněli na přesné stanovení data „založení“ skupiny, k čemuž se vrátili ještě téhož dne odpoledne. Spoluprací se tak rozuměla intenzivní spolupráce mezi jednotlivými kolegyněmi a kolegy, kteří žili a pracovali v tehdejších krajích západních a jižních Čech stejně jako v krajích Dolního Bavorska a Horní Falce, tj. ve východním Bavorsku, a kteří se zabývali problematikou pravěké a časně historické archeologie v těchto oblastech.

Samozřejmě že existovaly během oněch dlouhých let politicky rozdělené Evropy, jako přímého důsledku výsledků druhé světové války, odborná spolupráce a rovněž i odpovídající osobní vztahy, přesahující tehdy hermeticky uzavřené hranice. Oboustranné návštěvy byly sice možné, ponejvíce však jen s velkými obtížemi, téměř vždy za kontroly státního aparátu a jen s povolením. Z těchto všech důvodů se tedy společné kontakty omezovaly jen na minimum, neboť na Západě byla jen malá vůle cestovat do těchto tzv. „nesvobodných“ zemí. Přesto se pěstovaly a rozvíjely naše odborné kontakty, a to jak privátními návštěvami, tak i pozváními našich východních kolegů na Západ a v neposlední řadě i výměnou odborné literatury. Bez těchto, dávno již před rokem 1989 vzniklých a aktivně rozvíjených styků, by patrně nevznikla ani tato pracovní skupina.

Je známo, že myšlenky se rodí poměrně rychle, ale jejich uskutečňování je mnohdy velmi obtížné. Proto bylo nutné a důležité, myšlenku založení pracovní skupiny skutečně realizovat a rozvíjet aktivně i budoucí spolupráci. Rozhodující krok v tomto směru tehdy znamenala schůzka v pražském Archeologickém ústavu s jeho tehdejším ředitelem dr. Evženem Neustupným dne 10. srpna 1990, tedy přesně šest týdnů po skutečném otevření hranic, které se zúčastnili i dr. Marie Zápotocká, dr. Antonín Beneš a dr. Karl Schmotz. Jejím rezultátem byl tak oficiální souhlas s jejím založením, jenž v tehdejší struktuře archeologické práce v Československu znamenal významný krok a rozhodující význam.


Před obcí Železná Ruda. Odleva: Dr. Bernd Engelhardt, Roman Kobeda, Dr. Antonín Beneš a Waldemar Procher.

Tehdy nazvaná „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy“ neměla být žádným registrovaným spolkem, který by se řídil a byl zatížen nejrůznějšími regulemi. Byla zamýšlena a také vznikla jako volné uskupení a volná spolupráce, uskutečňovaná ročními pracovními setkáními, která se koncentrovala na důležitá témata. Organizátorsky to znamenalo, že na jedné i druhé straně hranice budou určeny kontaktní osoby, které budou usilovat o přípravu a realizaci každoročních setkání. Na bavorské straně to byl od počátku dr. Karl Schmotz, na české (do r. 1997) dr. Marie Zápotocká a poté dr. Miloslav Chytráček, oba z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, a s nimi rovněž již od počátku spolupracující dr. Jan Michálek z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, podílející se na práci zejména organizátorsky, a to na území jižních Čech.

Jak již vyplývá z názvu skupiny, chce se zabývat zvláště kulturně-historickým vývojem na obou stranách Šumavy a uskutečňovat zároveň i osobní a odbornou výměnu. Přestože zeměpisné ohraničení podle dnešního správního rozdělení neodráží žádný historický stav, nebráníme se tomu, nechat zaznět na našich setkáních i novinky nebo i nové metodické příspěvky z více méně perifernějších oblastí. Přesto pochází naprostá většina až dosud přednesených výsledků výzkumů a bádání z tohoto námi definovaného území: pod východním Bavorskem rozumíme kraje Dolní Bavorsko a Horní Falc, tedy prostor mezi Waldsassenem, Řeznem, Landshutem a Pasovem, pod západními a jižními Čechami tím rozumíme území dnešního Karlovarského a Plzeňského, a dále Jihočeského kraje, tzn. oblast mezi Chebem/Eger na severozápadě, přes Plzeň/Pilsen a České Budějovice/Budweis až k rakouské hranici na jihovýchodě u Jindřichova Hradce/Neuhaus. V roce 2007 byla archeologická pracovní skupina rozšířena o Horní Rakousko. Tím jsme vyšli vstříc přání našich rakouských kolegů. Tímto krokem tak byla vyplněna nejen velká geografická, ale i kulturně historická mezera mezi zeměmi Dolní Bavorsko a jižní Čechy.

Samozřejmě, že jsme si vědomi, že tato, na politických a správních hranicích z větší části bazírující definice pracovního území, neodráží přirozené hranice kulturně-historické. Protože se však chceme pokusit zachytit zde úplný vývoj člověka, a to od jeho prvních nejstarších stop a projevů až do období vrcholného středověku, lze tyto hranice kopírovat pouze ve výjimečných případech. Rovněž tak není možné, a to vzhledem k různému stavu obsazení pracovních míst jak v památkové péči, tak i v muzejích, stejně jako dále i vzhledem k různé intenzitě práce v jednotlivých regionech, podat a nastínit homogenní stav výzkumu pro všechna tato území. Spolupráce a její výsledky nemají také sloužit jen pro vlastní účely malé skupiny odborníků, ale její konkrétní poznatky by měly být bezprostředně zpřístupňovány i co nejširší veřejnosti, a to na celém výše uvedeném pracovním území.


U železné závory těsně před hraniční budovou.

Za oficiální počátek naší hranice přesahující spolupráce považujeme 23.-25. duben 1991, kdy se v budově Evropské akademie v Bernriedu u Deggendorfu uskutečnilo naše 1. pracovní setkání. Po něm se nám dařilo připravovat další pravidelná každoroční setkání, a to střídavě v nejrůznějších místech východního Bavorska a České republiky. Také přání zveřejňování a publikace příspěvků (referátů) z jednotlivých setkání došlo naplnění, a tak je dnes k dispozici poměrně úctyhodná ediční řada.

V roce 1990 spontánně navržená a poté postupně naplňovaná spolupráce přinesla mezitím již své plody. Přestože znamená pro jednotlivé spolupracovníky často zatížení a překonávání mnohdy ne zcela ideálních pracovních podmínek, jsme přesvědčeni o tom, že se bude rozvíjet a pokračovat i nadále. Všem, kteří se dodnes podíleli a podílí na její dobré činnosti, a je to mezitím již velmi dlouhá řada kolegyň a kolegů, vyslovují svůj nemalý dík i její organizátoři. Bez jejich aktivity by byly bezpochyby všechny dobré záměry již předem předurčeny k nezdaru.

 

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich